လက္တြဲေဖာ္ ရွာၾကမယ္

Phoosar မွႀကိဳဆိုပါသည္။

Phoosar အေၾကာင္း။

Phoosar ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွုျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Phoosar သည္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအတြက္ မိမိႏွင့္ လိုက္ဖက္မည့္ လက္တြဲေဖာ္၊ ခ်စ္သူကို ကူညီရွာေဖြေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

Phoosar ကို အသံုးျပဳဖို႔ရန္ အေကာင့္ တစ္ခုဖြင့္ျပီး စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အေကာင့္ဖြင့္ရန္ -

၁။ သင့္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ အေကာင့္ရွိရမည္။
၂။ သင္သည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

Phoosar အေကာင့္ ရွိျပီဆိုလ်ွင္ Phoosar မွတစ္ဆင့္ သင့္ေဖ့စ္ဘြတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ Profile ၊ အခ်စ္ေရးအေျခအေန၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေၾကာင္း၊ တည္ေနရာနွင့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပခြင့္ ေပးရပါမည္။

ဤလမ္းညႊန္မ်ားသည္ Phoosar သံုးစြဲသူမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ တာ၀န္ယူမႈရိွစြာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် သံုးစြဲနိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားပါသည္။

သင္၏ ပံုအစစ္အမွန္သာ တင္ရန္
Phoosar သည္မူပိုင္ခြင့္ကို လြန္စြာအေလးထားပါသည္။ အကယ္၍ သင္တင္သည့္ပံုသည္ သင့္ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ဘဲ သင္တင္ခြင့္မရွိေသာ ပံုျဖစ္ခဲ့ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ Phoosar ၏ စည္မ်ဥ္း၊စည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီပါသျဖင့္ သင္ block လုပ္ခံရနိုင္ပါသည္။

သံုးစြဲသူ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားပါ။
Phoosar သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကြန္ယက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ Phoosar တြင္တစ္ပါးသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ ၀ါသနာ၊ စိတ္၀င္စားမႈနွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေလးစားေစလိုပါသည္။

အျခားသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားသာ ေပးပါ။
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ မက္ေဆ့ခ်္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တို႔ကို ဖတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ျပန္လည္ကူးမခ်ပါႏွင့္။

ေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ပါေစ။
Phoosar ကိုသံုးရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားဖြဲ႕ၿပီး စကားေျပာပါ။ ဓါတ္ပံုမ်ားပို႔ပါ။ အျပင္မွာ စကားေျပာနိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။ Phoosar ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ပါေစ။

သင္မဟုတ္ဘဲ ဟန္မေဆာင္ပါနွင့္။
Phoosar မွတဆင့္ အသံုးျပဳသူအခ်င္းခ်င္း အမွန္တကယ္ ေတြ႕ဆံုရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္အမည္မွန္၊ ဓါတ္ပံုအမွန္နွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အမွန္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ အျခားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ဟန္မေဆာင္မိပါေစႏွင့္။

ညစ္ညမ္းေသာ ပံုမ်ား မတင္ပါႏွင့္။
Phoosar မွ တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ (လံုး၀) မၾကိဳးစားပါႏွင့္။

Phoosar တြင္ဥပေဒနွင့္ ၿငိစြန္းေသာ မည္သည့္ အျပဳအမူမ်ိဳး ကိုမွ မျပဳလုပ္ရ။
ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ Phoosar မွ ညွာတာမည္မဟုတ္ပါ။ အေကာင့္ပိတ္ခံရမည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔တိုင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေရာင္းအ၀ယ္မျပဳလုပ္ရ။
Phoosar သည္ေစ်းကြက္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ သို႔ပါ၍ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းရန္အလို႔ငွာ ေၾကာ္ျငာတင္ပါက အေကာ႔င္ပိတ္ခံရမည္။

အသက္မျပည့္ေသးသူပံုတင္ပါက အုပ္ထိန္းသူနွင့္တြဲရိုက္ေသာပံုသာတင္ရန္္
Phoosar သည္ အသက္(၁၈)နွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမွသာ အသံုးျပဳခြင့္ရွိပါသျဖင့္ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာမိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ အေကာင့္တြင္းတြင္ ၎တို႔၏ ပံုမ်ားအားတင္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ သရုပ္ပ်က္ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ မိဘႏွင့္သားသမီးမ်ားအားလံုး အတြက္ ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရပါသည္။

သင့္အေကာင့္အတြင္းျဖစ္သမွ်ေသာ (သို႔) သင့္အေကာင့္နွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ျဖစ္လာသမွ်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ သင္သာလွ်င္တာ၀န္ရွိေပသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုခုနွင့္ၿငိစြန္းခဲ့ပါက သင့္Phoosar အေကာင့္အား ယာယီ(သို႔မဟုတ္) အၿပီးအပိုင္ဖ်က္သိမ္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  • မိသားစုအတူတကြၾကည့္ရန္္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊
  • ရိုင္းစိုင္းေသာအသံုးအနႈန္းမ်ားသံုးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း၊
  • ကာမဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားေဖာ္ျပျခင္း၊

လက္ရွိစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပင္ မိမိတို႔ဘက္မွထပ္တိုးစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ဖတ္ရႈေစလိုပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

မိမိတို႔၀န္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳေနစဥ္အတြင္း သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔အားစိတ္ခ် ယံုၾကည္ ႏိုင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာေၾကျငာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္သြားရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

သိခ်င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက info@phoosar.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ႏိုင္သည္။ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔စာတိုက္မွေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

Myanmar Online Creations
MS 2 တာဝါ၊ ၉ လႊာ၊ မႏၱေလးလမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕